Pananatiling Ligtas (Keeping Safe)

Tala : Pakitandaan na bagaman ang ilang impormasyon ay naisalin sa karagdagang mga wika para sa inyong kaginhawaan, ang mga natitira sa website ng Park Canada at serbisyo sa customer ay nasa dalawang opisyal na wika ng Canada : Pranses at Ingles.

This page is also available in English

Bagama't maraming ipinapatupad upang mapanatiling ligtas ang mga bisita, higit sa lahat kayo ang responsable para sa inyong sariling kaligtasan habang bumibisita sa isang national park. Narito ang ilang paalala upang ikaw at ang inyong pamilya'y matulungang mapanatiling ligtas habang nagka-camping sa isang national park.

Panahon

Huwag kailanman maliitin ang kakayahan ng panahon. Bago tumuloy sa isang pamamasyal, paglalakad o magdamagang camping trip, alamin ang lokal na ulat ng panahon. Matutulungan kayo nitong magplano - nguni't maging handa sa pagbabago ng klima, lalo na sa mga kabundukan o sa mga lugar na malapit sa mga anyong-tubig kung saan maaaring mabilis magbago ang lagay ng panahon.

Palaging tandaang protektahan ang sarili at ang inyong pamilya laban sa sikat ng araw. Magsuot ng sumbrero at salamin, at pumili ng sunscreen na naaangkop sa inyo upang maprotektahan ang mga bahagi ng katawan na tinatamaan ng araw (huwag kalimutan ang inyong tainga!). Ang pagsusuot ng pantalon at damit na may mahahabang manggas ay maaaring ding magprotekta laban sa sikat ng araw. Kung nagka-camping sa matataas na lugar, maggagalugad, o malapit sa isang anyong-tubig, o bumibisita sa mga lugar na ma-yelo may i-snow, tandaan na ang kasidhian ng sikat ng araw ay tumitindi sa mga ganitong lugar. Maging alisto.

Nais rin ninyong protektahan ang inyong sarili mula sa kidlat. Kapag parating na ang bagyo, tiyaking subaybayan ang panahon at magsagawa ng paghahanda bago ito sumalanta. Para sa higit pang impormasyon sa kaligtasan laban sa kidlat, bisitahin ang webpage ng Environment Canada sa http://www.ec.gc.ca/foudre-lightning/default.asp?lang=En&n=159F8282-1 (Ingles).

Pagmamaneho

Ang pagmamaneho ay isa sa pinakamapapanganib na gawain sa isang national park, at maaaring labis itong naiiba sa pagmamaneho sa mga pamilyar na lugar. Kapag nagmamaneho,tandaan ang mga sumusunod:

  • Palaging sundin ang nakapaskil na mga limitasyon sa bilis ng pagmamaneho.
  • Magmasid sa iba pang mga motorista sa loob ng park. Maaaring sila'y malibang sa magagandang tanawin o kaya'y naliligaw.
  • Mag-ingat sa mga nagbibisikleta. Sila'y maaaring mahirap makita.
  • Mag-ingat sa mga hayop.

Mga Hayop

Huwag lapitan o pakainin ang mga hayop, at sundin ang lahat ng mga alintuntuning nakatakda sa national park na inyong pinapasyalan. Hindi natin mahuhulaan kung paano tumugon ang mga hayop sa anumang sitwasyon, kaya ang pag-iwas sa malapitang ugnayan ang pinakamainam na paraan upang kayo at ang inyong pamilya ay mapanatiling ligtas sa mga mailap na hayop.

Para sa higit pang impormasyon, makipanayam sa visitor center sa parke na inyong pinapasyalan, kumuha ng polyeto at makipagsangguni sa aming palakaibigang empleyado.

Mga Insekto at Halaman

Maraming mga insektong nangangagat o nanunusok sa mga paligid sa labas, lalo na sa daan at sa mga campsites. Magdala ng mga gagamiting pantaboy sa mga insekto at iwasang maglagay ng mahahalimuyak na pabango at losyon na nakakaakit ng mga insekto.

Poison Ivy Poison Ivy

Ang ilang mga halaman, gaya ng poison ivy,ay maaaring magsanhi ng pamamantal at nagdudulot ng alerhiya kapag hinawakan. Kadalasang inaalis ang mga halamang ito sa karaniwang kapaligiran sa loob ng pagkakampingan, nguni't dapat mag-ingat sa mga ito sa kahabaan ng kalsada at daan.

Upang maunawaan kung ano ang dapat iwasan at kung ano ang dapat pag-ingatan, bisitahin ang webpage ng pasyalan o makipag-ugnayan sa mga kawani ng visitor center sa inyong pagdating.

Pag-inom ng tubig

Ang pag-inom ng maraming tubig ay mahalaga habang ikaw'y aktibo sa mga gawaing panlabas, lalo na sa mainit at maaraw na panahon. Tiyaking uminom lamang ng malinis na tubig na nagmula sa mga mapagkakatiwalaang daluyan, gaya ng tubig sa gripo na matatagpuan sa lugar ng pagkakampingan. Bagama't ang tubig sa mga sapa, ilog at lawa ay karaniwang malinis at mukhang pwedeng inumin, baka ito ay may mapanganib na mga bakterya o parasito. Kung ikaw'y hindi nakakatiyak, magtanong lamang!

Date modified :