ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᓄᑖᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖᓂᑦ ᐃᕆᐸᔅᒥᑦ

Wrecks of HMS Erebus and HMS Terror National Historic Site


ᐊᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖅ ᑕᑯᔭᐅᓕᒪᖏᑦᑐᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᒥᒃ ᖃᐅᔨᔭᐃᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᑖᑉᓱᒪ ᑯᐄᓐ ᐅᒥᐅᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕖᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᐅᑉ ᐃᓄᐊᓂ ᐃᓂᑐᖅᓕᑐᖃᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᑖᖅᑕᖏ ᐅᖓᑖᓂ 350 ᐱᖁᑎᑐᖃᑦ ᑕᒡᕙᖓ ᑯᐄᓐ ᐅᒥᐅᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᑕᖏᑦ ᑕᑉᓱᒪᖓ ᓘᑎᓇᑦ ᐊᑕᓂᐅᖃᑕᐅᔪᑉ ᐊᓐᓄᕋᖏᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᖁᒥᓚᑦ ᐊᓪᓕᕋᐅᔭᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑐᓴᕈᒥᓇᕐᑐᖅ ᐊᒃᓱᖅᔪᒥᑦᔪᑎᖓ ᑖᑉᓱᒪ ᐃᓂᑐᖅᓕᑐᖃᑦ ᐃᓚᐅᑉ ᐃᓗᐊᓄᐊᕐᓂᖅ ᐱᑖᒐᐅᓂᖏ ᖃᑉᓯᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᖏ ᐃᑦᒪᓐᑦ ᕼᐅᐊᕐ, ᑖᒻᓇ ᐅᒥᐊᓕᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓗᒍ ᐃᒪᓚᐃᔭᐅᑦ ᓇᓄᒃᑎᕈᑦ ᐊᓪᒐᒃᒥᑦ ᐴᔾᔪᖓᓂᑦ ᑎᑎᖅᓯᒪᓕᒃ. ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐃᓂᑐᖅᓕᑐᖃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐱᑕᖅᑕᖏ ᓱᓇᑦ ᑕᒪᑯᐊᑐᑦ ᓄᔭᖅᓄᑦ ᐃᓚᐃᒍᑦ ᐱᖃᕐᑐᖅ ᕿᑉᓕᖅᓴᖅᓯᒪᔪᖅ ᕿᔪᒃᒥᒃ ᑎᒍᖅᐱᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐲᑭᐅᑉ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐳᐊᑭᐸᐃᓐ ᕿᕋᑕᔪᑦ ᒥᖁᖏᓂᒃ ᐃᓚᐃᒍᑎᑕᓕᒃ, ᑖᒻᓇᓗᑦᑕᐅᖅ ᕿᔪᒃᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᖃᖅᕕᒃ ᐴᖑᔪᖅ.


Date modified :