Bulletins

Auyuittuq National Park

ᐊᕐᕋᒎᑉ ᐃᓪᓚᖓᓂ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᖓ: ᑑᒑᓕᑦᑕᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒍ

Issued: April 29, 2019

ᒪᓕᒃᑐᒍ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 7 (1) ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᒋᓐᓂ, ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇ ᓇᓗᓇᐃᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕋᒎᑉ ᐃᓪᓚᖓᓐᓂ ᐃᖏᕋᕕᐅᓲᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᕆᖃᑕᓂᕆᒐᔭᑦᑕᖓ ᑭᒃᑯᑐᐃᓇᑎᐊᓄᑦ ᐃᓖᔭᒃᓴᓯᖏᐸᑕ ᒪᓕᒐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ ᒪᓕᓗᒋᑦ ᐊᕿᑕᐅᓯᒪᔪᑯᑦ ᐃᓱᒪᑕᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᓂ.

ᓇᒻᒥ: ᐃᒻᒪᕕᐅᓃᑦ ᑕᒪᓂᓗᒃᑕᖅ ᒪᑦᑖᑐᔾᔭᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓚᐅᓕᑦᑑᑉ ᑲᖏᑐᖏᓐᓂ ᐃᓚᒋᓕᐅᔭᐅᓯᒪᔫᑦ ᐊᐅᔪᐃᑦᑑᑉ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓᓄᑦ. ᑕᑯᓗᒍ ᓄᓇᖑᐊᖅ ᑕᕙᓂ ᐊᑕᔪᖅ.

ᖃᖓ: ᑕᐃᑲᖓᑦ ᐱᒋᐊᓗᓂ ᕿᓐᓂᓪᓖᑦ/ᑑᒐᓖᑦ ᑭᓪᓚᓗᒐᐃᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑕᓕᖃᑕ ᑲᖏᑐᖏᓐᓂ ᓯᑯᕙᓪᓕᐊᓕᓐᓂᒐ ᑎᑭᓗᒍ. ᐃᒪᐃᒐᔪᒻᒪᑦ, ᐅᐸᒃᑕᐅᖃᑕᕈᓇᐃᓕᒐᔪᒃᑐᖅ ᓄᖑᐊᓂ ᐋᒋᓯᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗᓂ ᐱᒋᐊᓕᖅᑎᓗᒍ ᓯᑏᕙ ᑕᐅᕗᖓ ᐊᕐᕋᒎᑉ ᓄᖑᐊᓐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓇᖅᑐᑎᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂᒃ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᒪᑐᓯᒪᓱᖑᒪᒑᑦ.

ᓱᒻᒪᑦ: ᒪᓕᒃᑐᒍ ᐊᐅᔪᐃᑐᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐸᓐᓇᐅᑎᒋᓯᒻᒪᔭᖏᑦ, ᑕᒻᒪᑯᐊ ᐃᓐᓂᒋᔭᐅᓲᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓐᓂᑯᒪᑕ ᐱᕐᒪᕆᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᕿᓐᓂᓪᓕᓐᓂᒃ/ᑑᒐᓖᓐᓂᒃ ᐅᒪᔪᕋᓱᕕᒋᓗᓐᓂᒋᑦ. ᑕᒻᒪᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᑎᑎᓂᖅ ᑕᑯᓇᓂᐅᒪᑦ ᐃᓪᓕᖁᓯᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒥᒃ.

ᕿᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᒪᓕᖏᑦᑐᑦ ᑕᑦᓱᒥᖓ ᒪᑐᓯᒪᖃᑕᓂᐅᓂᐊᑐᒥᒃ ᐃᖃᑐᕋᓴᐅᑎᑕᐅᒍᓇᖅᑐᖅ ᒪᓪᓕᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒧᑦ ᒪᓕᒐᑦᔪᐊᑦ; ᐊᖏᓂᖅᐹᖅ ᐊᒃᑭᓕᑎᑦᔪᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᖅ $100,000ᑕᓚᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᕐᑐᓯ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓐᓄᑦ 867-473-2500.

Date modified :