ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᑐᖃᐃᑦ ᑐᓴᖅᖠᖅᑐᐃᕗᑦ ᐸᓇᐃᕈᑕᐅᔪᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂᑦ ᕿᓂᒐᐅᔪᒡᓴᒥ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᒦᔭᕈᑕᐅᔪᕕᓃᑦ

Wrecks of HMS Erebus and HMS Terror National Historic Site

ᐋᒐᓯ 16, 2019 - ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ - ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ

1845ᒥ, ᓯᕐ ᔮᓐ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᒥᐊᒡᑯᑦ ᐊᐅᓚᖅᓯᒪᒪᑦ ᐃᖕᓚᓐᒥᑦ ᐅᒥᐊᒡᓄᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᕿᓂᕆᐊᖅᖢᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᑉᖁᑎᖓ ᑕᕆᐅᒃᑯᑦ ᐅᒥᐊᒧᑦ ᐊᑉᖁᑎᒡᓴᒥᒃ ᑕᒡᕙᐅᓕᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ. ᓴᒡᕕᐅᒪᓯᒪᕗᖅ ᐅᑭᐅᓂᒃ 170ᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑎᒍᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᒪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᑦᓂᒡᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑐᖅᑲᓕᕆᔩᓪᓗ ᖃᑎᒪᔨᖏᑎᒍᑦ ᓴᓇᖃᑕᐅᑎᓗᒋᑦ, ᓯᕗᓕᐅᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑦᑯᑦ ᓴᓇᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᒪᓗ, ᓄᓇᕗᖕᒥ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᑦ , ᐅᒦᔭᖅᓂᑰᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᓇᓂᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᕙᓂ 2014ᒥ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ 2016ᒥ.

ᐅᑉᓗᒥ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᓯᓚᓕᕆᓂᖅᒧᓪᓗ ᒥᓂᓯᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᒥᓂᓯᑕᕆᔭᐅᓗᓂᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᓄᑦ, ᑳᑐᕆ ᒪᑮᓇ, ᐳᕋᐃᒡᓚᓕᕆᓂᖅᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᓴᖅᓕᖅᑐᐃᕗᑦ ᐅᑭᐅᕆᔭᐅᔪᒥ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐸᓇᐃᕈᑕᐅᔪᑦ ᐊᖏᔫᒪᑦ ᐊᔪᖅᓇᖅᓂᖃᖅᖢᓂᓗ ᐃᒫᓃᑦᑐᓂᒃ ᐱᖁᑎᑐᖃᖅᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᕆᔭᐅᔪᖅ ᑕᓴᕐᓇ ᐊᖏᓂᖅᐹᖑᒪᑦ ᑕᒫᓂ ᑲᓇᑕᒥ. ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᐊᑦᖃᐅᒪᔩᑦ ᐱᖁᑎᑐᖃᓕᕆᔩᑦ ᐊᐅᓚᖅᓯᒪᕗᑦ ᐅᒥᐊᒡᑯᑦ RV ᑕᐃᕕᑦ ᑖᒻᓯᓐᑯᑦ - ᑳᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᓂ ᐅᒥᐊᑖᖑᓵᖅᑐᖅ − ᑐᒡᓗᐃᔭᐃᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᑕᐅᑐᒡᓇᕆᐊᖅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂᖅᒥᐅᑕᖅᓂᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ.

ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᕿᓂᖅᓂᐅᔪᒥᑦ ᐅᑯᓇ’ᖓᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ. ᐊᕐᕌᒍᒥ ᑕᓴᑉᓱᒪᓂ. ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑕ ᐅᑐᖃᓕᕆᔩᑦ ᕿᓂᒐᖃᖅᓂᐊᖅᑕᒥᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᓂᐊ’ᒪᑕ ᐊᕙᑖ ᑕᐅᑐᒡᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᖓᓂᐅᔪᒥᒃ ᐅᑯᒡᓄᖓᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐᒥᒃ ᕿᓂᖅᓗᑎᒡᓗ ᐅᒦᔭᖅᓂᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᖅᓗᑎᒃ ᐊᕐᕈᔭᖅᑐᖅᑐᒥᒃ ᕿᓂᕈᒥᒃ (ROVᒥᒃ) ᑕᐃᒪᓗ HDᒥᒃ ᐊᔨᓕᐅᕈᑎᒥᒃ. ᐅᑐᖃᑐᖃᖅᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᕿᓂᖅᓂᖅ ᐅᕙᓂ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᒨᕋᐃᔪᒪ’ᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅᓗ ᐊᒨᕋᖅᑕᐅᓂᐊ’ᒪᖔᑖᑦ ᐅᒦᔭᖅᓂᑯᒥᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᖢᓂ ᐅᒥᐊᓕᐅᑉ ᐃᒡᓗᐊᖓ ᖄᖓᑕ ᐊᑎᕙᓪᓗᐊᓃᑦᑐᖅ. ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᖁᑎᑐᖃᖅᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᕆᐊᖓᓂᒃ ᑖᕐᓱᒪᓂ ᐅᒦᔭᖅᓂᑯᖅᒥ ᓇᓗᓇᕈᐃᕈᑕᐅᓪᓕᕈᒡᓇᖅᑐᓂᒃ ᐳᕋᐃᒡᓚᓐᒧᑦ ᐅᓂᑉᑲᐅᓯᐅᔪᒡᓇᖅᑐᓂᒃ. ᓴᓈᕆᔭᐅᔪᒻᒦᖅᓂᖓ ᐆᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ, RV ᑕᐃᕕᑦ ᑖᒻᓯᓐᒧᑦ ᑲᑎᑕᐅᓂᐊᒪᑦ ᐱᖁᑎᑐᖃᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᐅᑎᑎᓯᒪᔭᐅᔪᖅ, ᕿᓂᖅᑎᕐᔪᐊᖅ, ᐃᓪᓕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑐᑦᖁᖅᕕᒡᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒡᓴᓄᑦ, ᓯᖅᓗᐊᖑᓗᓂ ᑕᐃᒪᓗ ᓴᓇᕐᕈᑎᖃᖅᕕᐅᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᑐᕐᖁᖅᕕᐅᓗᓂ.

ᑕᐃᑲᖓᑦ 2017ᒥᑦ, ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑎᑕᐅᓕᖅᑐᑦ ᑕᐃᑯᓇᓂ ᐅᒦᔭᖅᓂᑯᒡᓂᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒡᓂᑦ, ᓴᓇᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥᐅᑕᑦ ᑖᑉᑯᐊᒃ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᑎᐊᖁ’ᓗᒋᒃ ᑕᐃᒪ ᓇᐅᑎᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᒥᐊᕕᓃᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᖠᖅᑐᐃᕙᒡᖢᑎᒃ ᐃᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᓯᒪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒡᑯᑦ ᑎᑎᕋᖁᑕᐃᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᒧᓪᓗ ᐃᓂᑐᖃᐅᔪᒧᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᒡᓄᑦ.

ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒥ ᓴᓇᐅᒐᕆᔭᐅᓲᑕᕆᑎᓗᒍ ᐊᐅᓚᖅᓂᐊᓵᖅᑎᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᐊᑦᖃᐅᒪᔩᓂᑦ ᐊᐅᓚᖅᓂᓵᑕ ᒥᕗᓂᖓᓂᑦ ᐅᕗᖓ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ, ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᖁᖕᒋᐊᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ RV ᑕᐃᕕᑦ ᑖᒻᓯᓐᒥ, ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᒨᕋᐃᕝᕕᐅᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒡᓴᓄᑦ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᒥᐊᕕᓃᓂᒃ. ᑕᓇᐃᑐᒥᒡᑕᐅᖅ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖃᕈᒫᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᐊᑦᖃᐅᒪᔩᑦ ᐊᐅᓚᖅᓂᐊᓵᖅᑎ’ᓗᒋ ᑕᐃᑯᖓ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅᒧᑦ.

ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ

"ᐃᓄᐃᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᓯᒪᓂᕆᔮᒍᑦ ᐊᑑᑎᖃᒻᒪᕆᒡᑐᖅ ᕿᓂᖅᓂᐅᔪᒧᑦ ᓇᓂᔭᐅᓂᕆᔮᓄᓪᓗ ᐅᒦᔭᖅᓂᑰᔪᒡᓄᑦ ᐅᑯᒡᓄᖓᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐᒧᑦ. ᐃᑲᒧᖅᓃᑦ, ᒥᐊᓂᖅᓯᓃᑦ, ᐅᖃᐅ’ᔨᓃᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᒡᑐᑦ ᐃᓄᒡᓂᑦ ᓇᓂᔭᐅᓂᖏ’ᓄᑦ ᐳᕋᐃᒡᓚᓐ ᐅᒦᔭᖅᓂᕆᔭᐃ’ᓄᑦ ᑲᔪᓯᓯᒪᔾᔪᑕᐅᕗᖅ ᐅᒡᐱᕈᓲᑎᒋᔭᐅᓂᖏ’ᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᒧᓪᓗ ᑕᒡᕙᐅᔪᖅ ᐅᑯᒡᓄᖓᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐᒧᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᕆᔮᓄᑦ ᐃᓂᑐᖃᕆᓕᖅᑕᐃᓄᑦ. ᓂᕆᐅᒍᑎᖃᖅᑐᖓ ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᑉᓂᒃ ᐱᖁᑎᑐᖃᖅᓂᒃ ᐊᒧᔭᐅᔪᒻᒦᖅᑐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᖁᑎᖏᓂᑦ ᑐᓴᕈᑎᒡᓴᒥᒃ ᐱᖁᑎᑐᖃᖅᓂᒃ ᕿᓂᖅᓂᐅᔪᒥᑦ. ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᑐᖃᐃᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑐᑦ ᓇᒥᓂᕆᔭᐅᓕᖅᑐᓂ ᐃᓄᒡᓄᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᑦᑯᓄᓪᓗ ᑕᐃᒪᓗ ᓄᑖᑦ ᓇᓂᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒡᓴᒥᒃ ᓴᑦᕿᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᐊ’ᒪᑕ ᐅᓂᑉᑲᐅᓯᒡᓴᒧᑦ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᕆᓯᒪᔮᓂᒃ."

ᓂᖅᑐᕐᓇᖅᑐᖅ ᑳᑐᕆᓐ ᒪᒃᑭᓐᓇ,
ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉᓗ ᐊᓚᖑᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕᕆᔭᐅᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᓂᖅᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᖏᓄᑦ

"ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᓯᒪᒻᒪᕆᒡᑐᑦ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᕆᓯᒪᔭᕕᓂᐊᓄᑦ ᐅᓂᑉᑲᐅᓯᐅᔪᓄᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᒻᒪᕆᒡᖢᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒪᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᖓᓂᖃᖅᑐᒥᒃ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒡᓄᑦ ᐊᒡᓕᕙᓪᓕᐊᓂᐊᒪᑦ ᓴᑦᕿᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓗᓂᓗ. ᐊᕐᕌᒍᑦᑕᒫᑦ, ᕿᓂᖅᓂᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑎᒍᑦ ᓴᑦᕿᐅᒪᓂᐊᒪᑦ, ᐱᕕᒡᓴᖃᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᓇᑎᑦᑎᓂᖅᒧᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᑕᐃᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓂᓗ ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᒥᓂᒡᓗ ᑐᓴᖅᖠᖅᑎᕆᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑯᑦ ᓄᓇᖅᔪᐊᖅᒥᐅᑕᖅᓄᑦ. ᕗᕋᐃᖕᓕᓐᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᓂᕆᐅᒍᑎᖃᖅᑐᑦ ᑕᑯᔪᒫᖅᓂᖅᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᓂᑦ ᓇᓂᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᕆᔭᐅᔪᒥ ᑕᓴᑉᓱᒪᓂ ᓴᓇᖃᑎᖃᖅᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒡᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑦᑯᓂᒃ ᓴᓇᖃᑎᒌᒡᓂᐅᑉᓗ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓂᕆᔮᓂᒃ ᓴᓇᖃᑎᖃᖅᓂᒡᑯᑦ ᐃᓄᒡᓂᒃ ᑕᓴᑉᑯᑎᒎᓇ ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᑐᑎᒍᑦ"

ᐳᕆᐊᑦ ᐱᐊᑦᑐᓯᓐ,
ᐃᒡᓯᕙᐅᑕᖅ, ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᖃᐅᔨᒋᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒡᓴᑦ ᓱᓕᔪᓂᒃ

  • ᐳᒦᔭᖅᓂᑯᒃ ᐅᑯᐊᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐱᖁᑎᑐᖃᐅᓂᖅᒧᑦ ᐃᓂᒋᔮᒃ ᓯᕗᓖᑦᑐᒥᒃ ᓴᓇᖃᑎᒌᒡᓂᒡᑯᑦ ᓴᓈᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅ’ᓗᓂᓗ ᓇᔪᖅᑕᕆᔮᒃ ᓴᓇᖃᑎᒌᒡᓂᒡᑯᑦ ᐅᕙᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐃᓚᐅᓕᓪᖢᓂ ᐅᒦᔭᖅᓂᑯᖅᒧᑦ ᐆᒧᖓᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐃᓂᑐᖃᖅᓂᖅᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᔪᒃ 2017, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓂᒡᑯᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᑦᑎᐊᖁ’ᓗᒋᒃ ᐅᒦᔭᖅᓂᑯᒃ ᓄᓇᑕᕆᔮᒃ ᒪᓕᒐᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᖃᖅᓂᖓᑕ ᒪᓕᒐᕆᔮᓄᑦ. ᐅᒦᔭᖅᓂᑯᒃ ᐅᑯᐊᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓕᖅᖢᓂ ᐃᓂᑐᖅᓕᑐᖃᖅᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᓕᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒪᓕᒐᖅᔪᐊᖓᓄᑦ ᐅᕙᓂ 2015ᒥ.
  • ᑲᑎᒪᔨᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒪᑕ 2016ᒥ, ᑲᑎᒪᔨᐅᓕᖅᑐᓂᒃ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᑲᑎᒪᔩᓂᒃ, ᐃᓚᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᒡᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᔪᖅᑕᖃᖅᖢᓂ ᕿᑎᖅᒥᐅᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓂᖔᖅᑐᒥᒃ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᖏᓂᖔᖅᑐᒥᒃ, ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐳᓚᕋᖅᑎᓂᑦ ᓴᓇᔨᐅᔪᓂᑦ, ᑐᓴᖅᓕᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᒡᓴᓄᑦ ᐅᒦᔭᖅᓂᑯᒡᓄᑦ ᐃᓄᒡᓄᑦ ᐊᑑᑎᓯᒪᔪᒡᓴᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒡᓵᓗ ᐊᖏᕈᖅ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖄᖅᑎ’ᓇᒍ ᐅᑯᑎᒎᓇ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑕᐃᓂᑦ ᕿᑎᖅᒥᐅᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᖏᓂᑦ.
  • ᑕᐃᑲᖓᑦ 2018ᒥᑦ, ᑕᒪᖅᒥᒃ ᓇᓂᔭᐅᓵᖅᑐᑦ ᐱᖁᑎᕕᓃᑦ ᐅᑯᓇ’ᖓᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᓇᒥᓂᕆᔭᐅᓕᖅᑐᑦ − ᑲᓇᑕᒥᑦ ᒐᕙᒪᑯᓂᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐃᓄᒡᓂᑦ. ᐅᕙᓂ ᐄᐳᕈᓪ 2019ᒥ, ᑖᑉᑯᐊᒃ ᒪᕐᕈᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᕕᓖᒃ ᖃᓄᖅ ᓴᓇᖃᑎᒌᒋᐊᖃᒪᖔᖏᓂᒃ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᖏᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓄᓪᓗ, ᓱᕈᖅᑕᐃᓕᒡᓖᓗᑎᒡᓗ ᑕᐃᒪᓗ ᐊᒥᖅᑳᕈᒫᑐᒡᓴᐅᓂᖏᓂᒃ ᐱᖁᑎᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐᒧᑦ.
  • ᓴᓇᓂᒋᔭᐅᔪᒃ ᐅᑯᒡᓄᖓᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᑕᑯᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖏᑐᑦ ᓱᓕ ᐃᓄᒡᓄᒃ ᑕᒡᕙᐅᓂᖓᓂᑦ ᑐᒡᓯᖅᑑᑦ ᑕᑕᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔮᖃᒪᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᕆᔭᒡᓴᐃᓄᑦ ᑐᑦᖁᖅᑕᐅᖄᑎᓇᒋᑦ, ᑕᓇᐃᑦᑲᓗᐊᖅᑎᓗᒍ, ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐳᕋᐃᒡᓚᓐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐸᓇᐃᕈᑎᖃᕉᑕᕆᒪᑕ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑐᒡᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᖅᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒡᓴᓄᑦᓯᕕᑑᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒡᓴᒥ ᓴᐳᑎᓯᒪᔭᐅᓪᔪᑎᒡᓴᒥᒃ ᑕᒪᒡᑭᓄᑦ ᐅᙶᔭᖅᓯᒪᓂᑰᒡᓄᑦ.

ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᑦ

ᑐᓴᕋᓱᐊᖅᕕᐅᔪᒡᓇᖅᑐᑦ

ᓴᐳᕆᓇ ᑭᒻ
ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉᓗ ᐊᓚᖑᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒡᓚᕕᖓᓂᒃ
ᐅᖃᓗᑖ: 819-938-9413
sabrina.kim2@canada.ca

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨ
ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐅᖃᓗᑖ: 855-862-1812
pc.medias-media.pc@canada.ca

Date modified :